Warunki użytkowania

Jako gospodarz lub osoba rekrutująca

Ostatnia aktualizacja 17 maja 2022 r.

Strona internetowa https://eu4ua.org/ (zwana dalej " Stroną "), redagowana przez stowarzyszenie EU4UA (zwane dalej " EU4UA " lub " my ") jest stroną internetową służącą do kojarzenia par:

 • Uchodźcy z Ukrainy, którzy szukają tymczasowego mieszkania w związku z trwającą w ich kraju wojną, mają do dyspozycji gospodarzy oferujących im tymczasowe bezpłatne zakwaterowanie.
 • Ukraińscy uchodźcy poszukujący pracy w związku z trwającą w ich kraju wojną z rekruterami oferującymi interesujące ich oferty pracy.

Dostęp, konsultacja, przeglądanie i/lub korzystanie z Witryny i związanych z nią usług oznacza pełną i całkowitą akceptację niniejszego dokumentu (zwanego dalej"Warunkami użytkowania"). Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania z Serwisu przez każdą osobę uzyskującą dostęp, konsultującą, przeglądającą i/lub korzystającą (w całości lub w części) z Serwisu i związanych z nim usług (zwaną dalej"Użytkownikiem"). Kiedy Użytkownik tworzy swoje konto osobiste w Serwisie, jest proszony o wyraźne zaakceptowanie niniejszych Warunków Użytkowania poprzez specjalne pole wyboru. Jeśli Użytkownik odrzuci w całości lub w części ten dokument, jest proszony o niekorzystanie z Serwisu i związanych z nim usług. 

Niniejsze Warunki użytkowania są dostępne w każdej chwili w Witrynie i w razie potrzeby będą miały pierwszeństwo przed każdą inną wersją lub innym sprzecznym dokumentem.

W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się bezpośrednio z EU4UA, wysyłając wiadomość na adres info@eu4ua.org.

ARTYKUŁ 1. DEFINICJE

"Gospodarz" oznacza osobę, która oferuje przyjęcie jednego lub więcej Uchodźców w swoim domu na określony czas i która spełnia wszystkie warunki określone przez EU4UA , aby utworzyć osobiste konto na Stronie jako Gospodarz.

"Uchodźca" oznacza osobę pierwotnie przebywającą na Ukrainie, która poszukuje awaryjnego mieszkania i/lub pracy w Europie z powodu trwającej w jej kraju wojny i która spełnia również - ale tylko w odniesieniu do poszukiwania awaryjnego mieszkania - wszystkie warunki określone przez EU4UA , aby utworzyć swoje konto osobiste na Stronie jako Uchodźca.

"Rekruter" oznacza każdy podmiot dysponujący ofertami pracy, które mogą zainteresować Uchodźców.

"Witryna" oznacza stronę internetową https://eu4ua.org/.

"Użytkownik" oznacza osobę, która uzyskuje dostęp, konsultuje, porusza się i/lub korzysta z całości lub części Strony i jej usług. Gospodarze, Rekruterzy i Uchodźcy są Użytkownikami. 

ARTYKUŁ 2. DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ I USŁUG

Dostęp do Witryny jest technicznie możliwy przez dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę i siedem (7) dni w tygodniu, z wyjątkiem przypadków związanych z działaniem siły wyższej, ewentualnych przestojów, awarii lub zakłóceń spowodowanych konserwacją, które mogą być niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Witryny. 

Użytkownik potwierdza, że posiada umiejętności i środki niezbędne do uzyskania dostępu i korzystania z Serwisu i jego usług. W tym celu Użytkownik musi posiadać komputer lub inne urządzenie z połączeniem internetowym, którego ustawienia muszą umożliwiać prawidłowe funkcjonowanie Serwisu i jego usług.

Ogólnie Użytkownik oświadcza, że jest świadomy ryzyka związanego z przeglądaniem stron internetowych i korzystaniem z usług online i akceptuje je. W szczególności Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje przekazywane przez Internet lub tam przechowywane mogą być przechwytywane lub zmieniane, niezależnie od woli EU4UA.

W związku z tym zaleca się, aby Użytkownicy podjęli wszelkie niezbędne środki ostrożności w celu zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami włamań, w szczególności poprzez zastosowanie bezpiecznej i odpowiedniej konfiguracji komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia (np. poprzez zainstalowanie regularnie aktualizowanego oprogramowania antywirusowego).

ARTYKUŁ 3. USŁUGI INTERNETOWE

ARTYKUŁ 3.1 USŁUGA KOJARZENIA OSÓB PRZYJMUJĄCYCH I UCHODŹCÓW

EU4UA zapewnia Uchodźcom możliwość połączenia się z Gospodarzami w celu uzyskania bezpłatnego zakwaterowania na określony czas. Po zatwierdzeniu rejestracji na Stronie, Użytkownik jest dodawany do listy Gospodarzy oferujących zakwaterowanie zastępcze w jednym z krajów objętych Stroną (głównie w Europie). Połączenie jest dokonywane na podstawie informacji podanych przez Uchodźców i Gospodarzy w momencie zakładania konta osobistego, a następnie aktualizowanych w razie potrzeby (lokalizacja mieszkania, liczba osób, które mogą być zakwaterowane, charakterystyka mieszkania itp.) Uchodźca będzie miał dostęp do profili Gospodarzy odpowiadających jego kryteriom i będzie mógł wysłać do nich prośbę o kontakt w celu podania swoich danych kontaktowych. Jeśli jeden z Gospodarzy zdecyduje się odpowiedzieć na prośbę o kontakt, Uchodźca i Gospodarz omówią szczegóły zakwaterowania, w tym czas trwania pobytu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub WhatsApp. 

Gospodarz nie jest zobowiązany do zapewnienia schronienia Uchodźcy, z którym się skontaktował. Po nawiązaniu kontaktu z Uchodźcą, Gospodarz zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zapewnienia mu zakwaterowania, biorąc pod uwagę szczególne okoliczności, w jakich znalazł się Uchodźca. To tymczasowe zakwaterowanie nie będzie stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń o wynagrodzenie lub rekompensatę finansową dla Gospodarza. Jest to wyłącznie łaskawy akt solidarności ze strony Przyjmującego.  

Usługa oferowana na Stronie przez EU4UA ogranicza się do umożliwienia kontaktu między Uchodźcami i Gospodarzami zarejestrowanymi na Stronie. Po przesłaniu prośby o kontakt, EU4UA nie ingeruje w żaden sposób w relację między Uchodźcą a Gospodarzem, w szczególności w odniesieniu do określenia warunków zakwaterowania, w tym czasu trwania zakwaterowania.

ARTYKUŁ 3.2 WARUNKI DOSTĘPU DO SERWISU POŚREDNICZĄCEGO W KOJARZENIU PAR

Aby uzyskać dostęp do usługi kojarzenia udostępnianej Gospodarzom na Stronie, Użytkownik musi: 

 • być pełnoletni; 
 • posiadają możliwości i jakość wymagane do korzystania z usług jako Gospodarz;  
 • posiadać mieszkanie położone w jednym z krajów objętych Stroną internetową (głównie w Europie), które może bezpłatnie przyjąć jednego lub więcej Uchodźców przez określony czas; 
 • posiadać adres poczty elektronicznej i/lub poprawny numer telefonu do kontaktu z uchodźcami, którzy wysłali do niego prośbę o kontakt; 
 • korzystać z Witryny i jej usług wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania oraz obowiązującymi przepisami prawa.

ARTYKUŁ 3.3 ZAKŁADANIE KONTA OSOBISTEGO

Aby uzyskać dostęp do usługi kojarzenia oferowanej Gospodarzom na Stronie, Użytkownik musi najpierw utworzyć osobiste konto "Gospodarz" na Stronie: 

 • podając swój adres e-mail i tworząc hasło; lub
 • łącząc się za pomocą swojego loginu Gmail. 

Używanie bezpiecznego hasła jest niezbędnym warunkiem ochrony konta osobistego Użytkownika. Użytkownik musi wybrać hasło zgodne z wymogami bezpieczeństwa EU4UA, składające się ze znaków alfanumerycznych, z co najmniej ośmiu (8) znaków, w tym trzech (3) znaków specjalnych (wielkie litery, małe litery, cyfry i znaki specjalne).

Konta (identyfikatory połączeń) są osobiste, poufne i nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Użytkownik musi zapewnić poufność i bezpieczeństwo swoich danych logowania oraz zażądać bez zbędnej zwłoki zresetowania hasła w Witrynie w przypadku utraty, zaniedbania i/lub kradzieży. EU4UA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie konta osobistego Użytkownika przez osobę trzecią, która ma dostęp do loginu i/lub hasła Użytkownika, niezależnie od przyczyny.

EU4UA może, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika, podjąć decyzję o zmianie lub usunięciu danych logowania Użytkownika w dowolnym momencie, jeśli zostaną one uznane za niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, zniesławiające, obsceniczne lub jeśli naruszają prawa i interesy osób trzecich albo niniejsze Warunki użytkowania.  

Po zarejestrowaniu tych identyfikatorów połączeń, Użytkownik musi wypełnić wszystkie obowiązkowe pola formularza rejestracyjnego. W przeciwnym razie Użytkownik nie będzie mógł sfinalizować procesu tworzenia konta osobistego w Serwisie. Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania danych osobowych przez EU4UA w tym kontekście, Użytkownik jest proszony o zapoznanie się z polityką prywatności.

Aby potwierdzić rejestrację w Serwisie, na adres e-mail podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym automatycznie wysyłana jest wiadomość e-mail. Bez tego potwierdzenia Użytkownik nie będzie mógł sfinalizować utworzenia swojego osobistego konta w Serwisie.

Użytkownik zapewnia o prawdziwości i dokładności wszystkich informacji, które przekazuje EU4UA podczas rejestracji oraz w kontekście korzystania z Serwisu i związanych z nim usług. W szczególności, w ramach rejestracji, Użytkownik zapewnia, że:

 • że posiada mieszkanie położone w jednym z krajów objętych Stroną internetową (głównie kraje europejskie), które może bezpłatnie przyjąć jednego lub więcej Uchodźców na określony czas; 
 • nie tworzy swojego osobistego konta w Witrynie pod fałszywą tożsamością lub uzurpując sobie prawo do tożsamości osoby trzeciej;
 • czy wszystkie przekazywane przez niego informacje są kompletne, dokładne i aktualne;
 • nie zakładać kilku kont osobistych w Witrynie, np. przy użyciu kilku adresów e-mail;
 • że będzie niezwłocznie aktualizować swoje dane osobowe w Witrynie w przypadku jakichkolwiek istotnych zmian. 

W przypadku, gdy EU4UA stwierdzi, że Użytkownik podał informacje nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne, niekompletne lub ogólnie sprzeczne z niniejszymi Warunkami użytkowania lub obowiązującym prawem, EU4UA może rozwiązać ten stosunek umowny bez wypowiedzenia lub odszkodowania, usunąć osobiste konto Użytkownika w Serwisie oraz zablokować przyszły dostęp Użytkownika do całości lub części Serwisu i związanych z nim usług.

ARTYKUŁ 3.4 ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA WOLONTARIUSZA

Użytkownik może zgłosić chęć bycia wolontariuszem w EU4UA lub udziału w inicjatywie obywatelskiej EU4UA z zakładki "Kontakt" na stronie internetowej. Wówczas EU4UA skontaktuje się z Użytkownikiem, jeśli jego profil będzie odpowiadał potrzebom stowarzyszenia. Aby dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania danych osobowych przez EU4UA w tym kontekście, Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności.

Artykuł 3.5 SŁUŻBA DAROWIZNOWA 

Użytkownik może, jeśli chce, przekazać darowiznę na rzecz EU4UA za pośrednictwem bezpiecznej platformy Donorbox.org. W takim przypadku Użytkownik otrzyma pokwitowanie podatkowe na podstawie udostępnionych informacji i zgodnie z obowiązującym prawem.

Artykuł 3.6 USŁUGA DOPASOWANIA MIĘDZY REKRUTANTAMI A REZYDENTAMI

EU4UA zapewnia uchodźcom możliwość kontaktu z rekruterami w celu aplikowania na interesujące ich oferty pracy na stronie
.

Po opublikowaniu oferty Rekruter będzie przyjmował podania o pracę od zainteresowanych uchodźców ze strony
bezpośrednio na swój adres e-mail lub za pośrednictwem swojej strony internetowej albo oprogramowania do zarządzania aplikacjami
("System śledzenia podań" lub "ATS").

Usługi oferowane na stronie EU4UA ograniczają się do umożliwienia kontaktu pomiędzy
Uchodźcami i Rekruterami.
Po przesłaniu aplikacji, EU4UA nie ingeruje w żaden sposób w relacje pomiędzy Użytkownikiem a Rekruterem, w szczególności
w zakresie procesu selekcji, rozmów kwalifikacyjnych i ustalenia warunków zatrudnienia.

ARTYKUŁ 4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

ARTYKUŁ 4.1 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA JAKO GOSPODARZA

Warunki zakwaterowania są ustalane wspólnie przez Przyjmującego i Uchodźcę na podstawie informacji podanych przez nich w momencie zakładania konta osobistego, a następnie okresowo aktualizowane, niezależnie od bezpośredniego lub pośredniego zaangażowania lub interwencji ze strony EU4UA. Przyjmujący zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków mieszkaniowych, w szczególności uzgodnionego okresu zakwaterowania.

W swojej wymianie z Uchodźcą, Przyjmujący zobowiązuje się do podawania wyłącznie pełnych, dokładnych i aktualnych informacji. W szczególności, Przyjmujący zobowiązuje się nie podawać fałszywych informacji o swoim mieszkaniu. 

W odniesieniu do zakwaterowania, Gospodarz zobowiązuje się nie naruszać integralności fizycznej i psychicznej Uchodźcy i/lub jego rodziny, ani też jego rzeczy osobistych.

ARTYKUŁ 4.3 OGÓLNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA JAKO OSOBY REKRUTUJĄCEJ

Rekruter zobowiązuje się do podawania wyłącznie pełnych, dokładnych i aktualnych informacji
związanych z ofertami pracy. W szczególności Rekruter zobowiązuje się do niepublikowania nieprawdziwych ofert pracy.

Rekruter zobowiązuje się do jak najszybszego usunięcia z Serwisu
wszystkich ofert pracy, które nie będą już obsadzone.

ARTYKUŁ 4.3 OGÓLNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i jego usług w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, a w szczególności do niewykorzystywania ich do celów komercyjnych, poszukiwawczych, akwizycyjnych lub reklamowych. 

Użytkownik zobowiązuje się również, że nie będzie:

 • zachowywać się w sposób, który mógłby naruszyć integralność, funkcjonowanie lub bezpieczeństwo systemu informatycznego, na którym opiera się Witryna i jej usługi; 
 • włamać się lub próbować włamać się do systemów informatycznych EU4UA; 
 • atakować lub próbować atakować środki uwierzytelniania i inne środki bezpieczeństwa Witryny;
 • gromadzenia, wyodrębniania lub wykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji zawartych w Witrynie; 
 • oraz, bardziej ogólnie, do działania w sposób mogący naruszać prawa i interesy EU4UA.

W przypadku stwierdzenia przez EU4UA naruszenia lub nieuczciwego korzystania z Witryny, może rozwiązać niniejszą umowę bez uprzedzenia lub odszkodowania oraz zablokować przyszły dostęp Użytkownika do całości lub części Witryny i jej usług.

ARTYKUŁ 5. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Serwis oraz wszystkie jego elementy udostępniane Użytkownikom, w szczególności znaki towarowe, logotypy, zdjęcia, programy, kody źródłowe, dane, bazy danych, animowane lub nieanimowane obrazy, dźwięki, rysunki, grafiki, filmy lub teksty, zasoby możliwe do pobrania z Serwisu, układ, wygląd, struktura, a także wszelkie inne elementy niezwiązane z linkami do stron internetowych osób trzecich, stanowią własność EU4UA lub są przedmiotem licencji udzielonej na jego rzecz przez właścicieli odpowiednich praw.

Wszystkie te elementy podlegają przepisom francuskim i międzynarodowym dotyczącym własności intelektualnej i w związku z tym są chronione przed wykorzystaniem niezgodnym z prawem lub niniejszymi Warunkami użytkowania, a w przypadku ich naruszenia przepisy te mogą być egzekwowane w postępowaniu sądowym.

EU4UA udziela każdemu Użytkownikowi osobistej, niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na korzystanie z Witryny, na własny użytek i wyłącznie w celu wykonywania czynności dozwolonych w niniejszym dokumencie. 

Poza tymi prawami użytkowania przyznanymi Użytkownikowi przez EU4UA, korzystanie z Serwisu nie oznacza żadnej licencji ani przeniesienia praw do elementów Serwisu na Użytkownika. W szczególności, jakiekolwiek kopiowanie, reprodukcja, przedstawianie, adaptacja, modyfikacja, dystrybucja całości lub części Witryny, jak również całości lub części jej zawartości, za pomocą jakiegokolwiek procesu i na jakimkolwiek nośniku jest nielegalne, chyba że wcześniej, wyraźnie i pisemnie zezwoli na to EU4Ua lub właściciel praw własności intelektualnej.

Nieprzestrzeganie tych postanowień, w szczególności w celu wykorzystania w celach komercyjnych, może być podstawą do wszczęcia postępowania z powództwa o naruszenie i/lub z powództwa o nieuczciwą konkurencję i/lub pasożytnictwo ze strony posiadaczy przedmiotowych praw. Nie narusza to innych praw przysługujących EU4UA, w szczególności prawa do uzyskania odszkodowania za poniesione szkody.

ARTYKUŁ 6. ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Usługa świadczona na stronie EU4UA jest ściśle ograniczona do kojarzenia Uchodźców i Gospodarzy zarejestrowanych na stronie. Po zakończeniu procesu kojarzenia, EU4UA nie ingeruje w żaden sposób w relacje między Uchodźcą a Gospodarzem, w szczególności w zakresie ustalenia warunków zakwaterowania.

Serwis i świadczone przez niego usługi, w tym usługa kojarzenia Uchodźców i Gospodarzy, są udostępniane Użytkownikowi bezpłatnie. Chociaż EU4UA stara się zapewnić niezawodną Stronę, EU4UA nie zapewnia, że jest ona wolna od błędów, nieścisłości lub pominięć, przestojów, wad lub usterek. Ponadto EU4UA nie zapewnia dokładności, jakości, legalności lub przydatności do określonego celu Witryny, usług w niej świadczonych oraz treści w niej publikowanych. W szczególności, EU4UA nie sprawdza tożsamości Uchodźców i Gospodarzy rejestrujących się na Stronie. W związku z tym, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzysta z Serwisu, jego usług i treści na nim publikowanych na swoją wyłączną odpowiedzialność.

Wyłącznie Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki zamierza korzystać z Serwisu, oraz za zachowanie bezpieczeństwa i integralności swoich danych, sprzętu i oprogramowania, gdy uzyskuje dostęp do Serwisu lub usług.

W związku z tym strona EU4UA nie może być pociągnięta do odpowiedzialności:

 • jakiejkolwiek dysfunkcji lub złego stanu sprzętu informatycznego Użytkownika w trakcie lub po zakończeniu przeglądania Serwisu przez Użytkownika, a także w przypadku braku możliwości dostępu, złych warunków korzystania z Serwisu z winy tych urządzeń, zapewnienia dostępu do Internetu, przeciążenia sieci Internet lub innej przyczyny niezależnej od EU4UA;
 • koszty łączności elektronicznej lub telefonicznej wynikające z korzystania ze sprzętu Użytkownika, które ponosi wyłącznie Użytkownik i nie będą one pokrywane przez EU4UA; 
 • czasową, częściową lub całkowitą niedostępność Witryny, w szczególności w przypadku konserwacji, awarii technicznej lub, bardziej ogólnie, w przypadku zdarzeń niezależnych od EU4UA; 
 • wszelkie konsekwencje, jakie mogą wyniknąć z treści stron internetowych, do których odsyłają linki zewnętrzne, które mogą być wyświetlane na Witrynie;
 • wszelkie szkody pośrednie, które mogą być poniesione przez Użytkownika; 
 • wszelkie szkody poniesione przez Użytkownika lub osobę trzecią, wynikające z korzystania z Serwisu lub jego usług niezgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania;
 • wszelkie naruszenia zobowiązań przewidzianych w niniejszych Warunkach użytkowania, które wynikałyby lub byłyby skutkiem zdarzenia losowego lub działania siły wyższej w rozumieniu art. 1218 francuskiego Kodeksu cywilnego.

W przypadku gdy EU4UA zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za szkody nieprzewidziane w niniejszym artykule, jego odpowiedzialność będzie ograniczona do określonych, rzeczywistych i bezpośrednich szkód.

W związku z tym w żadnym wypadku EU4UA, jej kierownictwo, pracownicy i ogólnie jej przedstawiciele i partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie wynikające z korzystania z Witryny, jej usług i publikowanych w niej treści, a w szczególności za utratę zysku, utratę możliwości lub szkody wynikające z utraty danych spowodowane brakiem możliwości korzystania z Witryny i związanych z nią usług.

ARTYKUŁ 7. MODYFIKACJA

Niniejszy Regulamin jest datowany na dzień dzisiejszy i może być modyfikowany i aktualizowany przez EU4UA w dowolnym czasie, w szczególności w przypadku zmian w usługach oferowanych w Serwisie lub w obowiązujących przepisach. 

Obowiązującymi Warunkami użytkowania są te, które zostały opublikowane w Witrynie w momencie uzyskania dostępu do Witryny przez Użytkownika. W związku z tym użytkownik jest proszony o zapoznanie się z Warunkami użytkowania za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do Witryny.

Niniejsza wersja Warunków korzystania z witryny zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

ARTYKUŁ 8. ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA STRONY INTERNETOWEJ LUB USŁUG

Niniejszy Regulamin zastrzega sobie prawo do czasowego lub stałego zawieszenia przez EU4UA dostępu do całości lub części Serwisu lub jego usług, w szczególności w przypadku zaprzestania działalności związanej ze świadczeniem Serwisu lub w przypadku postępowania upadłościowego.

ARTYKUŁ 9: CESJA KONTRAKTU

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, Użytkownik wyraża zgodę, aby EU4UA, mógł scedować, przenieść lub przekazać w jakikolwiek sposób stosunek umowny wynikający z niniejszej Umowy osobie trzeciej.

ARTYKUŁ 10. HYPERLINKI 

Witryna może zawierać hiperłącza do innych witryn lub źródeł internetowych, innych niż te publikowane przez EU4UA. EU4UA nie ponosi odpowiedzialności za te zewnętrzne witryny i źródła internetowe, a tym samym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treści, produkty, usługi, reklamy lub jakiekolwiek inne materiały dostępne na lub z tych zewnętrznych witryn lub źródeł internetowych w zakresie, w jakim EU4UA nie może kontrolować tych zewnętrznych witryn i źródeł internetowych. Decyzję o użyciu lub podążaniu za jakimkolwiek hiperłączem podejmuje wyłącznie Użytkownik.

EU4UA Przypomina Użytkownikowi, że niepowiązane zewnętrzne witryny lub źródła podlegają własnym zasadom użytkowania.

Jeśli Użytkownik chce utworzyć łącze hipertekstowe do Witryny, musi uzyskać uprzednią pisemną zgodę EU4UA, wysyłając prośbę pocztą elektroniczną na adres: info@eu4ua.org. EU4UA może według własnego uznania zaakceptować lub odrzucić każdą prośbę skierowaną do niej w tym celu. EU4UA nie jest zobowiązana do zaakceptowania takiej prośby ani do podania powodu jej odrzucenia.

ARTYKUŁ 11: WAŻNOŚĆ WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Każdy z artykułów niniejszych Warunków użytkowania ma odrębne zastosowanie. Jakiekolwiek zmiany w obowiązujących przepisach lub jakiekolwiek orzeczenie sądu lub właściwego organu unieważniające jeden lub więcej artykułów Warunków Korzystania nie wpływają na ważność całych Warunków Korzystania. Taka zmiana lub decyzja nie upoważnia Użytkownika do pominięcia obowiązujących postanowień niniejszych Warunków Korzystania.

ARTYKUŁ 12: UZGODNIENIE DOWODU

W przypadku braku dowodu przeciwnego, dane zapisane w systemie informatycznym EU4UA stanowią dowód całego stosunku umownego między EU4UA a Użytkownikiem. 

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się nie kwestionować wartości dowodowej dokumentów sporządzonych online ze względu na ich elektroniczny charakter. 

Przyjęcie przez Użytkownika niniejszych Warunków użytkowania skutkuje zawarciem umowy dowodowej w rozumieniu art. 1368 francuskiego Kodeksu cywilnego.

ARTYKUŁ 13. JĘZYK

Niniejsze Warunki użytkowania zostały sporządzone w języku angielskim. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sporów dotyczących tłumaczenia niniejszych Warunków użytkowania, zastosowanie ma wyłącznie tekst w języku angielskim.

ARTYKUŁ 14. PRAWO WŁAŚCIWE / JURYSDYKCJA 

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają prawu francuskiemu, są interpretowane i egzekwowane zgodnie z nim, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez prawo lokalne.

W przypadku sporu dotyczącego ich interpretacji lub wykonania, EU4UA i Użytkownik będą dążyć, przed wszczęciem postępowania sądowego, do polubownego porozumienia i przekażą sobie w tym celu wszelkie niezbędne informacje. 

Użytkownik może również składać wszelkie skargi na platformie rozwiązywania sporów udostępnionej przez Komisję Europejską pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Komisja Europejska przekaże skargę Użytkownika do zgłoszonych właściwych mediatorów krajowych.

W przypadku braku polubownego porozumienia między EU4UA a Użytkownikiem w ciągu dwóch (2) miesięcy od powiadomienia drugiej strony o sporze, może zostać wszczęte postępowanie sądowe przed właściwym sądem w tej sprawie.