Polityka prywatności

Jako uchodźca

Ostatnia aktualizacja: maj, 2022 r.

Strona internetowa https://eu4ua.org/ (dalej"Strona"), opublikowana przez stowarzyszenie EU4UA (dalej "EU4UA" lub"my"), jest stroną internetową o charakterze meczowym, która łączy:

 • Uchodźcy z Ukrainy, którzy szukają tymczasowego mieszkania w związku z trwającą w ich kraju wojną, mają do dyspozycji gospodarzy oferujących im tymczasowe bezpłatne zakwaterowanie;
 • Ukraińscy uchodźcy poszukujący pracy w związku z trwającą w ich kraju wojną z rekruterami oferującymi interesujące ich oferty pracy.

Podczas uzyskiwania dostępu, przeglądania i korzystania z Witryny oraz świadczonych usług, Użytkownik, jako uchodźca, może być zobowiązany do przekazania EU4UA swoich danych osobowych.

Te dane osobowe są chronione przez prawo. W związku z tym EU4UA, jako administrator danych, zastosował odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. 

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki prywatności, ponieważ wyjaśnia ona, w jaki sposób EU4UA wykorzystuje Państwa dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności stanowi uzupełnienie naszych Warunków użytkowania - Uchodźcy oraz wszelkich dokumentów i zawiadomień, które mogą odnosić się do niniejszej polityki prywatności. 

W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się bezpośrednio z EU4UA, wysyłając e-mail na adres info@eu4ua.org.

1. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ EU4UA?

Wszystkie dane osobowe przekazane przez użytkownika za pośrednictwem Witryny lub podczas komunikacji z EU4UA są przetwarzane przez EU4UA, a mianowicie:

Ponadto Witryna automatycznie gromadzi następujące dane za pośrednictwem plików cookie i innych urządzeń śledzących:

Podanie niektórych rodzajów danych osobowych może być konieczne lub opcjonalne, w zależności od usług, z których użytkownik chce skorzystać. Dane obowiązkowe będą oznaczone jako takie w momencie ich gromadzenia. Jeśli odmówisz podania danych obowiązkowych, EU4UA może nie być w stanie przetworzyć Twojego żądania (np. żądanie utworzenia konta osobistego, kojarzenia z gospodarzami zarejestrowanymi na stronie, itp.) 

2. DO JAKICH CELÓW EU4UA WYKORZYSTUJE TWOJE DANE OSOBOWE?

EU4UA przetwarza dane osobowe wyłącznie w następujących celach:

Cele

Przykłady wykorzystania danych osobowych

Podstawy prawne

Tworzenie konta osobistego i zarządzanie nim

 • aby założyć osobiste konto jako uchodźca
 • aby umożliwić użytkownikowi uwierzytelnienie się w Witrynie i dostęp do jej usług
 • aby umożliwić użytkownikowi aktualizację konta osobistego w razie potrzeby

Stosowanie Warunków użytkowania

kojarzenie gospodarzy zarejestrowanych w Serwisie

 • dodanie Cię do listy uchodźców, którzy szukają tymczasowego zakwaterowania (głównie w krajach Europy)
 • aby udostępnić profile gospodarzy
 • aby umożliwić Ci wysłanie prośby o kontakt do gospodarza, jeśli jesteś zainteresowany jego propozycją zakwaterowania w nagłych wypadkach

Stosowanie Warunków użytkowania

Match making z rekruterami

 • przesłanie Twojego profilu do rekruterów posiadających interesującą Cię ofertę pracy

Stosowanie Warunków użytkowania

Przetwarzanie próśb o kontakt/informacje

 • w celu przetworzenia prośby o kontakt/informację
 • aby w razie potrzeby skontaktować się z użytkownikiem

Prawnie uzasadniony interes EU4UA , polegający na odpowiadaniu na prośby o kontakt/informacje

Ulepszanie Witryny i jej usług, a także doświadczeń użytkowników w Witrynie

 • aby umożliwić płynne działanie Witryny i świadczonych przez nią usług
 • w celu ułatwienia nawigacji w Witrynie
 • podejmować kroki mające na celu ochronę bezpieczeństwa Witryny

Prawnie uzasadniony interes EU4UA w celu ulepszenia Witryny i jej usług, a także doświadczenia użytkownika w Witrynie

Zarządzanie postępowaniami przedsądowymi lub sądowymi

 • zarządzanie wszelkimi sporami lub postępowaniami sądowymi

Prawnie uzasadniony interes EU4UA w obronie swoich praw i interesów

Zgodność z obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi

 • przestrzeganie zobowiązań prawnych i regulacyjnych
 • przetwarzania wniosków o wykonanie praw użytkownika

Zobowiązania prawne i regulacyjne , którym podlega EU4UA

3. KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom, gdy uzyskujesz dostęp do Witryny, przeglądasz ją, nawigujesz po niej i korzystasz z jej usług:

Odbiorcy

Cele

EU4UA oraz jej należycie upoważnieni pracownicy

Zarządzanie stroną internetową i jej usługami

Gospodarze zarejestrowani na Stronie, którzy mogą udostępnić swoje mieszkania

W celu kojarzenia użytkowników z gospodarzami, którzy udostępniają im mieszkania

Google Inc.

wyłącznie w celu uwierzytelnienia użytkownika w Witrynie przy użyciu identyfikatorów Gmaila w celu uzyskania dostępu do konta osobistego użytkownika

Rekruterzy

W celu kojarzenia Ciebie z rekruterami posiadającymi interesujące Cię oferty pracy

EU4UAdostawcy usług(dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług informatycznych itp.)

Wyłącznie do celów operacyjnych i technicznych związanych z zarządzaniem Witryną i jej usługami

Władze administracyjne lub sądownicze

Wyłącznie w przypadku wyraźnego i uzasadnionego żądania lub w przypadku domniemanego naruszenia przepisów prawnych lub regulacyjnych

Prawnicy i wszystkie zainteresowane strony

Wyłącznie w przypadku zarządzania ewentualnymi sporami i innymi kwestiami prawnymi, w stosownych przypadkach

4. CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ/EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY? 

O ile to możliwe, dane osobowe użytkownika są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jednakże, ponieważ niektóre hosty zarejestrowane na Stronie lub dostawcy usług EU4UA znajdują się w krajach poza UE/EOG, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w tych krajach. 

Jeżeli Państwa dane osobowe są przekazywane poza obszar UE/EOG, EU4UA , w przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony oraz po dokonaniu oceny poziomu ochrony Państwa praw na terytorium państwa trzeciego, w którym siedzibę ma odbiorca Państwa danych osobowych, wdroży wszelkie niezbędne środki poprzez przyjęcie odpowiednich zabezpieczeń (takich jak standardowe klauzule umowne). Kopię takich zabezpieczeń można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail bezpośrednio na adres EU4UA pod adresem info@eu4ua.org

Nazwa odbiorcy

Państwo trzecie

Przyjęte zabezpieczenia

Google Inc.

Stany Zjednoczone

Standardowe klauzule umowne

Webflow

Stany Zjednoczone

Standardowe klauzule umowne

5. JAK EU4UA CHRONI TWOJE DANE OSOBOWE?

EU4UA wdrożyła środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych, w szczególności przed potencjalnymi naruszeniami danych, które mogłyby spowodować, przypadkowo lub niezgodnie z prawem, zniszczenie, utratę, modyfikację, nieuprawniony dostęp lub ujawnienie danych osobowych. Środki te zagwarantują poziom bezpieczeństwa odpowiedni dla danych oraz uwzględnią stan wiedzy i koszt ich wdrożenia w odniesieniu do ryzyka i charakteru danych podlegających ochronie.

EU4UA gwarantuje, że wszyscy członkowie jej personelu oraz wszelkie inne osoby przetwarzające dane osobowe będą przestrzegać wewnętrznych zasad i procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych. W tym kontekście EU4UA regularnie analizuje i aktualizuje swoje praktyki, aby zwiększyć ochronę prywatności użytkowników i zapewnić przestrzeganie wewnętrznych zasad.

Osoby, któreznalazły lukę w zabezpieczeniach lub chciałyby zgłosić incydent bezpieczeństwa, mogą wysłać wiadomość e-mail na adres info@eu4ua.org.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE?

Co do zasady, dane osobowe użytkownika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane te zostały zebrane.

W szczególności: 

 • dane związane z Twoim kontem osobistym w Serwisie (w tym dane związane z kojarzeniem Cię z gospodarzami i rekruterami) są przechowywane w aktywnej bazie danych do momentu usunięcia konta osobistego lub po dwóch (2) miesiącach braku aktywności na koncie osobistym, a po tym czasie są archiwizowane przez pięć (5) lat w celach dowodowych;  

 • dane zebrane w związku z prośbą o kontakt/informację są przechowywane do czasu ich pełnego przetworzenia, a następnie usuwane; 

 • dane o ruchu użytkownika będą przechowywane przez okres trzynastu (13) miesięcy od daty połączenia.

7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Osobom zamieszkałym w UE/EOG przysługują następujące prawa w odniesieniu do ich danych osobowych:

 • Możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych w celu uzyskania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, jak EU4UA przetwarza Twoje dane osobowe oraz o przysługujących Ci prawach (zgodnie z niniejszymi zasadami), a także kopii swoich danych osobowych

 • Użytkownik może zażądać poprawienia swoich danych osobowych w celu uzyskania zmiany danych osobowych, jeśli są one nieaktualne, niedokładne lub niekompletne.

 • Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu EU4UA. EU4UA nie będzie już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że EU4UA wykaże istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, takie jak przestrzeganie obowiązku prawnego (np. obowiązku prawnego wymagającego przechowywania dokumentów) lub ustanowienie, wykonanie lub obrona roszczeń prawnych.

 • Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych przez określony czas, w szczególności w celu przeprowadzenia pewnych weryfikacji, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

 • Użytkownik kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych, których przetwarzanie jest w związku z tym ograniczone na okres niezbędny do sprawdzenia przez EU4UA prawidłowości tych danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast żądać usunięcia danych, wolą Państwo ograniczyć ich wykorzystanie;
 • EU4UA nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, które w ten sposób zostało ograniczone do czasu sprawdzenia, czy ważne prawnie uzasadnione powody, którymi kieruje się EU4UA , mogą być ważniejsze od Państwa interesów, praw i wolności.

 • Użytkownik może wycofać swoją zgodę po jej uzyskaniu, przy czym wycofanie to nie wpływa na zgodność z prawem wcześniej przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

 • Użytkownik może zażądać otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie , a także może zażądać ich przekazania innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne. Prawo to nie jest wykonywane we wszystkich okolicznościach, lecz tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki: 

 • wniosek dotyczy wyłącznie danych osobowych (z wyłączeniem danych anonimowych lub danych osób trzecich); 
 • Twoje żądanie nie narusza praw i wolności innych osób, w szczególności praw i wolności EU4UA (w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej);  
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (pliki papierowe nie są zatem uwzględniane); oraz
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (aby sprawdzić, czy tak jest w tym przypadku, należy zapoznać się z sekcją 2 niniejszej polityki). 

 • Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych (znanego również jako prawo do bycia zapomnianym), jeśli zastosowanie ma jedna z następujących podstaw prawnych:
 • sprzeciwiasz się przetwarzaniu swoich danych osobowych i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione powody usprawiedliwiające przetwarzanie Twoich danych osobowych (takie jak obowiązek przechowywania pewnych danych osobowych przez EU4UA ); 
 • zdecydujesz się wycofać swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych;
 • dane osobowe nie są już przydatne do pierwotnych celów, dla których zostały zebrane, ani do żadnego innego rodzaju przetwarzania;
 • wykorzystanie danych użytkownika nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami. 

 • Użytkownik może określić ogólne lub szczegółowe wytyczne dotyczące jego danych osobowych w przypadku jego śmierci (np. ich usunięcie lub przekazanie wybranej przez niego osobie). Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoje instrukcje.

Określa się, że korzystanie z tych praw opiera się na podstawie prawnej przetwarzania danych, wskazanej w sekcji 2 niniejszej polityki, w następujący sposób:

 

Dostęp

Rektyfikacja

Erasure

Ograniczenia

Możliwość przenoszenia danych

Sprzeciw

Zgoda

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wycofanie zgody

Etapy poprzedzające ** zawarcie umowy

Tak

Tak

Nr

Umowa

Tak

Tak

Nr

Uzasadniony interes

Tak

Nr

Tak

Obowiązek prawny

Nr

Nr

Nr

W pewnych okolicznościach serwis EU4UA może poprosić użytkownika o podanie określonych informacji w celu potwierdzenia jego tożsamości i zapewnienia wykonania przysługujących mu praw. Jest to kolejny odpowiedni środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobie, która nie ma prawa ich otrzymać.

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się bezpośrednio z EU4UA , wysyłając wiadomość e-mail na adres info@eu4ua.org.

W razie potrzeby użytkownik może również złożyć skargę do krajowego organu ochrony danych. Z prawa tego można skorzystać w dowolnym momencie i bezpłatnie, z wyłączeniem ewentualnych opłat pocztowych lub wydatków związanych z zastępstwem prawnym lub pomocą prawną, jeśli użytkownik zdecyduje się na skorzystanie z pomocy strony trzeciej w tej procedurze.

8. Zmiany w niniejszej polityce

Niniejsza polityka prywatności może być od czasu do czasu zmieniana, w szczególności w celu odzwierciedlenia zmian w usługach świadczonych przez Witrynę lub w obowiązujących przepisach. Dlatego zalecamy zapoznawanie się z niniejszą polityką prywatności przy każdej wizycie na Stronie.