Polityka prywatności

Jako gospodarz lub osoba rekrutująca

Ostatnia aktualizacja 17 maja 2022 r.

Strona internetowa https://eu4ua.org/ (dalej "Strona"), opublikowana przez stowarzyszenie EU4UA (dalej "EU4UA" lub"my"), jest stroną internetową o charakterze meczowym łączy:

 • Uchodźcy z Ukrainy, którzy szukają tymczasowego mieszkania w związku z trwającą w ich kraju wojną, mają do dyspozycji gospodarzy oferujących im tymczasowe bezpłatne zakwaterowanie.
 • Ukraińscy uchodźcy poszukujący pracy w związku z trwającą w ich kraju wojną z rekruterami oferującymi interesujące ich oferty pracy.

Podczas uzyskiwania dostępu, przeglądania i korzystania z Witryny oraz świadczonych usług, Użytkownik, jako gospodarz, może być zobowiązany do przekazania EU4UA swoich danych osobowych.

Te dane osobowe są chronione przez prawo. W związku z tym EU4UA, jako administrator danych, wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych osobowych. 

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej polityki prywatności, ponieważ wyjaśnia ona, w jaki sposób EU4UA wykorzystuje Państwa dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności uzupełnia nasze Warunki korzystania z usług - Hosta i Rekrutera oraz wszelkie dokumenty lub powiadomienia, które mogą odnosić się do tej polityki prywatności. 

W razie jakichkolwiek pytań można kontaktować się bezpośrednio z EU4UA, wysyłając e-mail na adres info@eu4ua.org.

1. JAKIEGO RODZAJU DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ EU4UA?

Wszystkie dane osobowe przekazane przez użytkownika za pośrednictwem Witryny lub podczas komunikacji z EU4UA są przetwarzane przez EU4UA, a mianowicie:

Ponadto, Strona internetowa automatycznie gromadzi następujące dane za pośrednictwem plików cookie i innych trackerów:

Typ danych

Przykłady danych

Cele

Informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej

Data i godzina wizyty, adres IP, typ urządzenia, typ przeglądarki, system operacyjny, przeglądane strony

Dane te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony i powiązanych z nią usług, a także do wewnętrznych celów analityki biznesowej, takich jak pomiar oglądalności. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w naszej Polityce Cookies.

Podanie niektórych rodzajów danych osobowych może być konieczne lub opcjonalne, w zależności od usług, które chcesz otrzymać. Dane obowiązkowe będą oznaczone jako takie w miejscu ich gromadzenia. Jeśli odmówisz podania danych obowiązkowych, EU4UA może nie być w stanie zrealizować Twojego żądania (np. żądanie utworzenia konta osobistego, kojarzenie z uchodźcami zarejestrowanymi na Stronie, rozpatrzenie Twojego wniosku o bycie wolontariuszem itp.) 

2. DO JAKICH CELÓW EU4UA WYKORZYSTUJE TWOJE DANE OSOBOWE?

EU4UA przetwarza dane osobowe wyłącznie w następujących celach:

3. KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom, gdy uzyskujesz dostęp do Witryny, przeglądasz ją, nawigujesz po niej i korzystasz z jej usług: 

4. CZY TWOJE DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZEKAZYWANE POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ/EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY? 

W miarę możliwości Twoje dane osobowe są przetwarzane na terenie Unii Europejskiej (UE)/Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Ponieważ jednak niektórzy uchodźcy zarejestrowani na Stronie lub dostawcy usług EU4UA'znajdują się w krajach poza UE/EOG, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w tych krajach. 

Jeżeli Państwa dane osobowe są przekazywane poza obszar UE/EOG, EU4UA , w przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony oraz po dokonaniu oceny poziomu ochrony Państwa praw na terytorium państwa trzeciego, w którym siedzibę ma odbiorca Państwa danych osobowych, wdroży wszelkie niezbędne środki poprzez przyjęcie odpowiednich zabezpieczeń (takich jak standardowe klauzule umowne). Kopię takich zabezpieczeń można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail bezpośrednio na adres EU4UA pod adresem info@eu4ua.org

Nazwa odbiorcy

Państwo trzecie

Przyjęte zabezpieczenia

Google Inc.

Stany Zjednoczone

Standardowe klauzule umowne

Webflow

Stany Zjednoczone

Standardowe klauzule umowne

5. JAK EU4UA CHRONI TWOJE DANE OSOBOWE?

EU4UA wdrożyła środki techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę danych osobowych, w szczególności przed potencjalnymi naruszeniami danych, które mogłyby spowodować, przypadkowo lub niezgodnie z prawem, zniszczenie, utratę, modyfikację, nieuprawniony dostęp lub ujawnienie danych osobowych. Środki te zagwarantują poziom bezpieczeństwa odpowiedni dla danych oraz uwzględnią stan wiedzy i koszt ich wdrożenia w odniesieniu do ryzyka i charakteru danych podlegających ochronie.

EU4UA gwarantuje, że wszyscy członkowie jej personelu oraz wszelkie inne osoby przetwarzające dane osobowe będą przestrzegać wewnętrznych zasad i procedur związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ochrony danych osobowych. W tym kontekście EU4UA regularnie analizuje i aktualizuje swoje praktyki, aby zwiększyć ochronę prywatności użytkowników i zapewnić przestrzeganie wewnętrznych zasad.

Jeśli znalazłeś lukę lub chciałbyś zgłosić incydent bezpieczeństwa, możesz wysłać e-mail na adres info@eu4ua.org.

6. JAK DŁUGO PRZECHOWYWANE SĄ DANE OSOBOWE?

Co do zasady, dane osobowe użytkownika będą przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane te zostały zebrane.

W szczególności: 

 • dane związane z Twoim kontem osobistym w Serwisie (w tym dane związane z kojarzeniem Cię z uchodźcami zarejestrowanymi w Serwisie) są przechowywane w aktywnej bazie danych do momentu usunięcia konta osobistego lub po dwóch (2) miesiącach braku aktywności na koncie osobistym, a po tym czasie są archiwizowane przez pięć (5) lat w celach dowodowych;  

 • dane dotyczące Państwa darowizny są przechowywane do czasu sporządzenia kwitu podatkowego, a po tym czasie są archiwizowane przez sześć (6) lat w celach dowodowych;

 • dane zebrane w związku z prośbą o kontakt/informację są przechowywane do czasu ich pełnego przetworzenia, a następnie usuwane; 

 • dane o ruchu użytkownika będą przechowywane przez okres trzynastu (13) miesięcy od daty połączenia.

7. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Osobom zamieszkałym w UE/EOG przysługują następujące prawa w odniesieniu do ich danych osobowych:

 • możesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych w celu uzyskania jasnych, przejrzystych i zrozumiałych informacji o tym, jak EU4UA przetwarza Twoje dane osobowe oraz o przysługujących Ci prawach (zgodnie z niniejszą polityką), a także kopii Twoich danych osobowych. 

 • możesz zażądać sprostowania swoich danych osobowych w celu uzyskania ich modyfikacji, jeżeli są one nieaktualne, niedokładne lub niekompletne.

 • Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu EU4UA. EU4UA nie będzie już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że EU4UA wykaże istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, takie jak przestrzeganie obowiązku prawnego (np. obowiązku prawnego wymagającego przechowywania dokumentów) lub ustanowienie, wykonanie lub obrona roszczeń prawnych.

 • Użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych przez określony czas, w szczególności w celu przeprowadzenia pewnych weryfikacji, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

         - kwestionujesz prawdziwość swoich danych osobowych, których przetwarzanie jest w ten sposób ograniczone przez okres niezbędny do weryfikacji przez EU4UA prawdziwości tych danych osobowych;

          - przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast żądać jego usunięcia, wolisz ograniczyć jego wykorzystanie;

          - EU4UA nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;

          - zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, które tym samym zostało ograniczone do czasu sprawdzenia, czy ważne prawnie uzasadnione podstawy EU4UA mogą być nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

 • Użytkownik może wycofać swoją zgodę po jej uzyskaniu, przy czym wycofanie to nie wpływa na zgodność z prawem wcześniej przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

 • Użytkownik może zażądać otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie , a także może zażądać ich przekazania innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne. Prawo to nie jest wykonywane we wszystkich okolicznościach, lecz tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:  

          - Twoje żądanie dotyczy wyłącznie Twoich danych osobowych (z wyłączeniem danych anonimowych lub danych osób trzecich);

          - Twoje żądanie nie narusza praw lub wolności innych osób, w szczególności praw i wolności EU4UA (w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej);

          - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje zatem plików papierowych);

          - przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub wykonania umowy (aby sprawdzić, czy tak jest, można zapoznać się z punktem 2 niniejszej polityki). 

 • możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych (lub prawa do bycia zapomnianym), gdy zachodzi jedna z następujących podstaw prawnych:

          - wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione przyczyny usprawiedliwiające utrzymanie przetwarzania Twoich danych osobowych (takie jak obowiązek przechowywania przez EU4UA określonych danych osobowych); 

          - zdecydujesz o wycofaniu zgody, na której opiera się przetwarzanie;

          - Twoje dane osobowe nie są już przydatne do pierwotnych celów, dla których zostały zebrane, ani do żadnego innego rodzaju przetwarzania;

          - wykorzystanie danych użytkownika nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi lub regulacyjnymi. 

 • Możesz określić ogólne lub szczegółowe wytyczne dotyczące Twoich danych osobowych w przypadku Twojej śmierci (np. ich usunięcie lub przekazanie wybranej przez Ciebie osobie). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoje instrukcje.

Określa się, że korzystanie z tych praw opiera się na podstawie prawnej przetwarzania danych, wskazanej w sekcji 2 niniejszej polityki, w następujący sposób:

 

Dostęp

Rektyfikacja

Erasure

Ograniczenia

Możliwość przenoszenia danych

Sprzeciw

Zgoda

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Wycofanie zgody

Kroki przed zawarciem umowy

Tak

Tak

Nr

Umowa

Tak

Tak

Nr

Uzasadniony interes

Tak

Nr

Tak

Obowiązek prawny

Nr

Nr

Nr

W pewnych okolicznościach serwis EU4UA może poprosić użytkownika o podanie określonych informacji w celu potwierdzenia jego tożsamości i zapewnienia wykonania przysługujących mu praw. Jest to kolejny odpowiedni środek bezpieczeństwa zapewniający, że dane osobowe nie zostaną ujawnione osobie, która nie ma prawa ich otrzymać.

W razie jakichkolwiek pytań lub chęci skorzystania z przysługujących Ci praw możesz skontaktować się bezpośrednio z EU4UA , wysyłając wiadomość e-mail na adres info@eu4ua.org.

W razie potrzeby mogą Państwo również złożyć skargę do krajowego organu ochrony danych. Z tego prawa można skorzystać w dowolnym czasie i bezpłatnie, z wyłączeniem ewentualnych opłat pocztowych lub wydatków związanych z reprezentacją lub pomocą prawną, jeśli zdecydują się Państwo na zaangażowanie pomocy strony trzeciej do przeprowadzenia procedury.

8. Zmiany w niniejszej polityce

Niniejsza polityka prywatności może być od czasu do czasu zmieniana, w szczególności w celu odzwierciedlenia zmian w usługach świadczonych przez Witrynę lub w obowiązujących przepisach. Dlatego zalecamy zapoznawanie się z niniejszą polityką prywatności przy każdej wizycie na Stronie.